38 Sharman Street, Stratford

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53